Indonesian
Friday 18th of August 2017
Ma’sumin

Persembahan untuk Fatimah

Siang itu, matahari cukup cerah, sekelompok orang berkumpul dengan serius mengelilingi seorang laki-laki paruh baya, yang menjadi guru mereka. Dengan penuh perhatian mereka mendengar dan memperhatikan serta menyimpannya di dalam dada setiap kalimat nasehat yang diucapkan guru mulia tersebut. Tuturannya yang bersahaja, akhlaknya yang mulia, kelembutannya yang tiada tara, semakin menarik hati mereka sehingga tak terasa berapa lama sudah mereka ...

Imam Shadiq as Pemimpin Mazhab Ja'fariyah

    Kecakapan Imam Ja'far dalam seluruh cabang ilmu pengetahuan diakui oleh seluruh dunia Islam, yang menarik pelajar-pelajar dari berbagai penjuru, dekat dan jauh, datang kepadanya sehingga murid-murid Imam Ja'far mencapai sekitar empat ribu. Para 'ulama dan fuqaha dalam bidang hukum banyak menukil hadis-hadis dari Imam Ja'far Shadiq. Murid-muridnya mengadakan kompilasi ratusan kitab dalam berbagai disiplin ilmu dan sastra.Imam ...

Ubudiyyah Kepada Allah SWT (2)

Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, sehingga mereka mengerti perkataanku. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpah kesusahan ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir. (QS. Al-Ma’arij : 19-21) Ketahuilan! Sesungguhnya manusia ...

Bingung Memilih Da’i ? Inilah Contoh Seorang Da’i Sejati !

Kesuksesan dan kenikmatan yang didapatkan oleh seseorang adalah ujian baginya. Kita sering melihat orang yang berubah ketika telah sukses. Dulunya perhatian, sekarang mulai acuh. Dulunya ramah, kini mulai congkak. Dulunya sering membantu, sekarang mulai lupa. Alhasil keberhasilannya tidak membuatnya menjadi lebih baik malah berubah sebaliknya.Namun lain halnya dengan seorang Muballigh (Da’i) sejati. Ia tidak akan berubah walau setinggi ...

Imam Bagir as Mengetahui Peristiwa dan Pesan Beliau Kepada Jabir Ju’fi

Mengetahui PeristiwaAbu Hamzah Tsumali salah seorang sahabat Imam Baqir as menukil bahwa suatu hari Imam Muhammad Baqir as pergi ke sebuah kebun di sekitar Madinah dan Sulaiman salah satu sahabatnya membarenginya.Sulaiman bertanya kepada Imam Muhammad Baqir, “Apakah Imam mengetahui peristiwa yang terjadi di siang hari?”Imam Baqir as berkata, “Demi Tuhan yang mengutus Muhammad Saw sebagai nabi, Imam mengetahui kejadian yang ...

Hak dan Kewajiban Suami-Istri, antara Fikih dan Akhlak (Bagian Kedua)

Rasulullah saww bersabda,“Barangsiapa yang menyia-nyiakan hak-hak keluarganya maka terlaknatlah ia.” [Wasa’il asy-Syi’ah, jilid 7, hal 151Definisi HakDalam teks-teks ilmu ushul dan fikih, terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan kata “hak”. Ada yang mengartikan hak sebagai sebuah kepemilikan (milkiyah), kepenguasaan (sulthaniyah), sesuatu yang bersifat abstrak, dan sebagian lainnya mengartikan sebagai ...

Kok… Shalat Saya Harus dalam Bahasa Arab?

Untuk menjelaskan jawaban atas pertanyaan di atas kiranya pertanyaan tersebut harus diterangkan lebih dahulu; apabila yang dimaksud dalam pertanyaan tersebut tekait bahasa pengganti selain bahasa Arab, maka pertanyaan ini juga boleh jadi mengemuka bagi orang yang asing terhadap bahasa tersebut. Dan apabila yang dimaksud bahwa mengapa kita harus mengerjakan shalat hanya dengan bahasa Arab, maka siapa pun tidak dapat mengerjakan shalat dengan ...

Shalawat Menghilangkan Azab Kubur

Suatu malam seorang ibu bermimpi melihat anak perempuannya yang meninggal tersiksa dan di azab di alam Barzakh. Ibu itu kemudian terbangun dan menangis selama beberapa hari atas kejadian yang menimpa putrinya dalam mimpinya.  Pada malam berikutnya ibu itu kembali bermimpi, dan dalam mimipinya ia melihat putrinya berbahagia dan ceria berada di surga Firdaus. Kemudian ia bertanya pada putrinya tersebut: Wahai anakku, apa gerangan yang ...

Imam Hasan as Meninggalkan I’tikaf

Saat Imam Hasan Mujtaba as sedang menghabiskan hari-harinya untuk beri’tikaf di masjid, seseorang mendatangi beliau dan berkata, “Wahai putra Rasulullah saw, seseorang menagih hutang padaku namun aku tidak mempunyai uang. Oleh karena itu ia ingin menuntutku sehingga aku dipenjara.”Imam Hasan as menjawabnya, “Saat ini aku tidak punya uang untuk membayar hutangmu.”“Maka lakukanlah sesuatu agar aku tidak ...

Wasiat Imam Musa Al-Kadzim as

Kepada Sebagian Putra-PutranyaWahai anakku, hendaknya engkau yakin bahwa Allah melihatmu ketika hendak bermaksiat sehingga dapat mencegahmu melakukannya. Hendaknya engkau yakin bahwa Allah mencarimu dalam ketaatan yang Ia memerintahkannya dan hendaknya engkau berusaha dengan sungguh-sungguh.Janganlah engkau mengeluarkan dirimu dengan bermalas-malasan dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah karena sesungguhnya Allah tidak disembah melainkan harus ...

Manfaat Diutusnya Nabi

Selain untuk menunjukkan jalan hidup,  menerima wahyu dan menyampaikannya kepada umat manusia, para Nabi juga mempunyai tugas-tugas penting lainnya demi kesempurnaan umat manusia, di antaranya:    Banyak pengetahuan yang bisa dijangkau oleh akal manusia. Namun, karena hal itu memerlukan waktu dan pengalaman yang panjang, atau karena perhatiannya dicurahkan pada urusan-urusan materi dan pemuasan hawa-nafsu, ia melupakan ...

Peran Imam Baqir as dalam Penyebaran Ilmu

Imam Muhammad Baqir as adalah Imam kelima pengikut Syiah Itsna Asyari yang oleh lisan Rasulullah Saw beliau diberi gelar, Baqir al 'Ulum (yang mengungkap dan menyebarkan ilmu).Imam Muhammad Baqir as adalah Imam kelima pengikut Syiah Itsna Asyari yang oleh lisan Rasulullah Saw beliau diberi gelar, Baqir al 'Ulum (yang mengungkap dan menyebarkan ilmu). Dalam tulisan singkat ini, kami paparkan secara umum mengenai perjalanan kehidupan beliau ...

Imam Husein as dalam Pandangan Ulama Ahlusunnah

Dengan merujuk pada kitab-kitab sejarah Ahlusunnah kita akan menemukan bahwa Imam Husein as telah menjadi sosok yang dipuji oleh ulama-ulam Ahlusunnah. Dan diantara mereka ialah:    Ibnu Hajar Asqalani“Husein bin Ali bin Abi Thalib, Hasyimi, Aba Abdillah Madani, adalah cucu Rasulullah saww, setangkai bunga milik Rasul saww dari dunia ini, dan ia merupakan salah satu dari dua pembesar dan pemimpin para pemuda pemimpin ...

Pembuktian Teologis atas Konsep Mahdiisme Menurut Ahlul Bait a.s.

Argumentasi teologis atas konsep Mahdiisme terungkap dalam ratusan riwayat yang datang dari Rasulullah yang menunjukkan penentuan Imam Mahdi a.s. dan bahwa beliau dari Ahlul Bait a.s.Argumentasi teologis atas konsep Mahdiisme terungkap dalam ratusan riwayat yang datang dari Rasulullah[1] yang menunjukkan penentuan Imam Mahdi a.s. dan bahwa beliau dari Ahlul Bait a.s.[2]Dinyatakan juga bahwa beliau adalah dari ke-turunan Fathimah a.s.[3], dari ...

Mengenal Kepribadian Imam Hasan As

Nuansa religi dan berkah bulan Ramadhan terasa kental sekali saat ia sudah menginjak hari pertengahan bulan suci ini. Kegiatan buka bersama tampak lebih meriah dan semangat infak terlihat sangat kentara di tengah masyarakat. Di setiap sudut jagad ini, kaum Muslim kerap menerima undangan untuk buka bersama dan semua berbicara tentang kedermawanan Ahlul Bait as. Pada pertengahan Ramadhan, kaum Muslim dengan meneladani Imam Hasan al-Mujtaba as, ...

Syahidnya Imam Musa Al-Kadhim as

Imam Musa Al-Kazhim as adalah imam yang ketujuh dari para imam Ahlulbait as. Beliau secara langsung belajar dalam asuhan ayahnya Imam Ja’far Ash-Shadiq as yang memiliki kepribadian yang agung. Di rumah kenabian yang suci ini Allah swt mencurahkan keberkahan-Nya, sehingga muncullah dari rumah itu pribadi-pribadi teladan dalam kehidupan, budi pekerti, kecerdasan, keutamaan dan kemampuannya yang sempurna dalam menjalankan risalah Islam. Allah ...

Imam Baqir as Dalam Pandangan Ulama Sunnah

Salah satunya adalah kelahiran Imam Baqir as pada tanggal 1 Rajab tahun 57 Hijrah di kota Madinah. (Al- Misbah kafami juz.2 hal. 599/ Manaqib Ali Abi Thalib juz.4 hal.227) Beliau dilahirkan oleh Ibu mulia bernama Ummu Abdillah bintu Imam Hasan Al-Mujtaba as. Untuk itu Imam Baqir as adalah Putra pertama yang ayah bundanya keturunan langsung dari Imam Ali as dan Sayidah Fatimah Zahra as (Alawi –Fatimi)Kemuliaan Imam Baqir as dimata Ulama ...

Ali Di Sisi Rasulullah Saw

Tidak di ragukan bahwa Sayidina Ali as senantiasa menjadi sahabat dan penolong Rasulullah Saw di semua tahapan kehidupan dan membantunya dalam menyebarkan Islam. Sepertinya bila tidak ada Sayidina Ali di sisi Rasulullah Saw, maka beliau menemui kesulitan dalam mengemban risalahnya.Sebagai contoh, ketika Abu Thalib; ayah Sayidina Ali meninggal dunia, gangguan orang-orang Musyrik terhadap Rasulullah Saw semakin parah. Karena dengan meninggalnya ...

Hanya Demi Keridhaan Allah Aku Berperang

Amr bin Abdiwud adalah salah seorang tukang perang Arab yang pemberani. Di perang Khandaq, Sayidina Ali menutup pintu gerbang Khandaq supaya musuh tidak bisa masuk. Setelah itu Amr datang di tengah-tengah medan peperangan dan berteriak, “Siapakah yang siap berperang denganku?”Tidak ada seorangpun yang berani menantang. Amr kembali berkata, “Dimanakah umat Islam yang akan terbunuh di tanganku, lalu masuk surga? Mengapa kalian ...

Hukum Hanya Hukumnya Allah

Rasulullah Saw senantiasa memaafkan bila masalahnya terkait dengan pribadi beliau dan tidak mempermasalahkan perilaku buruk orang lain. Namun bila masalahnya terkait dengan urusan sosial dan agama, maka beliau benar-benar menunjukkan reaksinya. Agar hak umat Islam tidak terabaikan dan sunah Allah tidak terinjak-injak.Pada masa pembebasan kota Mekah [Fathu Mekah] dan kemenangan umat Islam, sampailah sebuah kabar kepada Rasulullah Saw bahwa salah ...